Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE POTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ

Údaje o firmě:

Název firmy: Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová
Sídlo firmy: Liebscherova 2827, 272 01 Kladno
Provozovna: Liebscherova 2827, 272 01 KladnoÚvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy Mléčné lahůdky Zdeňka Nedvědová v provozovně i internetovém obchodu( e-party shop ). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a v případě dovozu objednaného zboží dopravit na adresu udanou kupujícím. b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím straně. c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí zálohu či anebo v případě nemožnosti včas splnit předmět kupní smlouvy z důvodu pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity. Jedná se o případy, kdy příčina nemožnosti plnění vznikla nezávisle na vůli prodávajícího.


Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, popřípadě je vhodné doplnit o tel. spojení. b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu. c) S předběžnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, zaplacením zálohy ve výši minimálně 50% celkové ceny se pak tato objednávka stává závaznou. d) Zapůjčení - vrácení inventáře Firma Cukrárna & lahůdky Z.Nedvědová zapůjčuje inventář k objednávkám po dobu 14dní (včetně soboty a neděle) zcela zdarma, pouze na vratnou zálohu, tudíž si v této době neúčtuje půjčovné, po uplynutí lhůty 14 dní a nenavrácení inventáře zákazníkem si firma Cukrárna & lahůdky Z.Nedvědová účtuje poplatek 100Kč/den. V případě nenavrácení či poškození zapůjčeného inventáře zákazníkem, vzniká firmě Cukrárna & lahůdky Z.Nedvědová právo na plné propadnutí zálohy.

Dodací podmínky

Objednané zboží je možné si vyzvednou přímo v naší provozovně či si objednat dovoz objednávky, který se provádí chlazenými vozy po celé ČR. Bližší informace o dopravě naleznete zde. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a předávacím protokolem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


Objednávka

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu a na stránkách www.e-party.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 5. Pro objednávky přijaté 2 dny před požadovaným termínem platí *katalogové ceny ( počítá se od následujícího dne), avšak naše firma nezaručuje uskutečnitelnost takovéto objednávky a vyhrazuje si právo takovouto objednávku odmítnout. Toto je vázáno obsazeností výrobní kapacity - důležitý je zde osobní kontakt formou telefonického hovoru či osobní navštěvy provozovny. Pro akceptování objednávky je nutné složit zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny objednávky, ať už přímo v naší provozovně či na bankovní účet naší firmy. Tímto se pak stává objednávka závaznou pro obě strany, *stornovací podmínky viz níže. 6- Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Odesláním objednávky kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


*katalogové ceny:

se rozumí ceny uvedené v ceníku firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová bez dalších změn vzhledu, tvaru, velikosti atd.( platí pouze pro výrobky: svatební a atypické dorty, sladké minizákusky a šarlotky, obložené mísy, chuťovky a slané minizákusky ). Všechny další požadované změny ( např. přízdoby, plaketky, čísla, nápisy, atd.) se taktéž projeví v celkové ceně i na ostatních výrobcích např. šlehačkové, máslové či ovocné dorty.


*stornovací podmínky:

při stornování objednávky před objednaným termínem si firma Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová vyhrazuje právo na náhradu škody z důvodu odmítnutí neplnění předmětu kupní smlouvy. Pokud toto bude prodávající požadovat na základě konkrétního návrhu smluvní pokuty, vyžaduje se k ní souhlas kupujícího. Návrh na smluvní pokutu ve formě storno poplatku pak činí 1000Kč, v případě stornování objednávky 1 týden před termínem navrhujeme stornopoplatek takto:

6 dní před objednaným termínem 40% zálohy 5 dní před objednaným termínem 50% zálohy 4 dny před objednaným termínem 60% zálohy 3 dny před objednaným termínem 80% zálohy 2 dny před objednaným termínem 90% zálohy 1 den před objednaným termínem 100% zálohy

Bližší informace získáte: info@e-party.cz nebo na tel: 737 246 822


REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

-Reklamační řád firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží.
-Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené u společnosti Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu po tel. dohodě či přímo v naší provozovně. Upozorňujeme, že je třeba mj. dodržovat skladovací podmínky!
-Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová pro příjem reklamací. Pro veškeré potraviny k reklamaci je určena prodejna firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová na adrese : I.Olbrachta 80, 272 01 KLADNO. Po dobu vyřizování přijaté reklamace se přerušuje průběh záruční doby reklamovaného zboží.
-Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu, závaznou objednávkou zboží, nebo fyzickým převzetím zboží.
-Reklamační rád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.
2. Skladovací podmínky

Veškeré objednávky dodávané firmou Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová jsou skladovány a převáženy při teplotě do max. 7°C. Po dodání objednaného zboží na místo určení, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se firma Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a dále ani nebude akceptována případná reklamace! Při správném skladování Vám firma Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová garantuje 24 hodin záruku na kvalitu zboží. Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po podepsání předávacího protokolu, neprodleně kontaktujte naše pracovníky ve všední dny od 7:00 - 17:30, v sobotu od 8:00 do 13:00 na tel: 312 242 771. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel!


POUČENÍ O SKLADOVACÍCH PODMÍNKÁCH:

Dodané zboží firmou Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová, musí být skladováno při teplotě do maximálně 7°C, odděleně od surovin jiného původu ( např. svatební dort nesmí být uskladněn v masovém skladu atd.) z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích zásad zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace u firmy Mléčné lahůdky Zdeňka Nedvědová!

3. Záruční podmínky

-Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
-Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Jestliže tak kupující neučiní, muže uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce zboží, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu firmy Mléčné lahůdky Zdeňka Nedvědová.
-U potravinářského zboží typu dorty, obložené mísy, chlebíčky, a veškerých dalších objednávaných produktů je záruční doba poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby - viz záruka za jakost. Reklamaci jakkoli poškozeného nebo nekompletního - včetně reklamace jakýchkoli parametru zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí zákazník uplatnit neprodleně po zjištění. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametru zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky.


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:
Práva z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy: a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost). Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající
-Veškeré právem uplatněné reklamace jsou řešeny zdarma.
4. Délka poskytované záruky
-Prodávající, ve smyslu platných zákonu, poskytuje na zboží zákonnou lhůtu pro uplatnění odpovědnosti za vady (24 měsíců) potažmo záruku za jakost u zboží okamžité spotřeby. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, chlebíčky, obložené mísy, zákusky, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.
-V případe výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek.

5. Postup při reklamaci

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.
Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.
Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě, určeném firmou Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová pro uplatňování reklamací. Není-li místo pro uplatňováni reklamací určeno přímo na daňovém dokladu/dodacím listu, vyřizují se reklamace na stanoveném místě a to přímo v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno nebo převzato a to po celou pracovní dobu. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího. Výjimku tvoří zboží či výrobky dodávané na místo určení firmou Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová, v tomto případě je nutná osobní návštěva odpovědného pracovníka firmy Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová. V případě, že tímto pracovníkem bude shledána reklamace jako neoprávněná, bude kupující povinen uhradit veškeré náklady s tímto spojené dle výše zmíněného ceníku. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí pověřený pracovník.

Mimozáruční opravy

-U mimozáručních oprav je účtována sazba ve výši 60,- Kč za každou započatou půlhodinu. V případě zákazníkem vyžádané opravy reklamovaného zboží u zákazníka je účtována sazba ve výši 480Kč za každou započatou hodinu včetně doby dopravy a mimo Kladno dále dopravné ve výši 14,- Kč/km, případně další související náklady. Firma Cukrárna & lahůdky Zdeňka Nedvědová si vyhrazuje právo neúčtovat zákazníkům výše zmíněné dopravné a další související náklady podle svého uvážení.
Odstoupení od smlouvy - zákonné poučení - netýká se mj. zboží, které podléhá rychlé zkáze
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
Ostatní ujednání


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud. Ceny jsou uváděny včetně DPH.
Ochrana osobních údajů:


Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.
V rámci objednávky jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail . Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Platnost obchodních podmínek od 1.5.2018

Zpět do obchodu